விபஸ்ஸனா தியான முறை
Vipassana Meditation

சயாக்யி ஊ பா கின் அவர்கள் வழிமுறைப்படி
திரு ச.நா.கோயங்கா அவர்களால் கற்றுக்கொடுக்கப்படும் தியான முறை

எழுத்துரு உதவி (Font help)  |   International Website   |   அச்செடுக்க உகந்த பிரதி (Printable version)

முகப்பு விபஸ்ஸனா - ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியரைப் பற்றி... 'வாழும் கலை' (உரை) ஒழுக்க நெறி செய்தி மடல்கள் சென்னை மையம் மற்ற ஊர்களில்... சேர்வதற்கான தகுதிகள் விண்ணப்பித்தல் நன்கொடை சிறுவர் முகாம்கள்

எழுத்துரு உதவி (Font help)

Font help for Unicode Tamil fonts

This site uses Unicode Tamil fonts. To see them displayed correctly, if you are using Windows OS and IE browser, follow the steps below.

  1. Change the View -> Encoding option in your browser to Unicode (UTF-8) and refresh your page.
  2. If Tamil text is still not displayed, try setting the display font for Tamil in the Tools -> Internet Options -> Fonts option to Latha which is a free Unicode Tamil font that comes with recent Microsoft Windows operating systems. Then do step 1 mentioned above.
  3. If your version of the operating system does not have the font, then you can download Tamil Unicode fonts for free and then install in your computer and then set Tools -> Internet Options -> Fonts option to the downloaded font. Then do step 1 mentioned above.

For more details and instructions for other Operating Systems and Browsers, please visit Wikipedia:Font_help for Tamil unicode sites.